ALGEMENE BESCHOUWING BIJ DE BEHANDELING
Reusel, 10 november 2015

Laten we meteen ter zake komen. Deze begroting stelt ons enorm teleur. Weliswaar zijn de boekhoudkundige regels correct gevolgd, en de hele begroting ademt ook die sfeer uit, maar elke drive en (toekomst-) visie ontbreekt. Bovenal is de begroting niet compleet. Een belangrijk deel van de decentralisaties staat er niet in en ook de financiële gevolgen van een mogelijk nieuwe 'KEI' ontbreken. De wethouder schrijft letterlijk in D'n Uitkijk: "Na een aantal moeilijke jaren, waarin we flink hebben moeten bezuinigen, zien we dat we de komende jaren een sluitende begroting hebben. Daar ben ik tevreden mee". En met hem het hele college.

Lekker makkelijk: "Daar ben ik tevreden mee" en - naar verder blijkt - meent hij het nog ook! Ook verwart hij 'nieuw beleid' met kerntaken: vervanging van de huidige straatverlichting (speelt al jaren), onderhoud aan wegen (is normaal), onderhoud aan speeltoestellen en vervanging van glasbakken. Echt fundamenteel nieuw beleid ontbreekt!

En wat het sluiten van de begroting betreft, is deze wethouder (c.q. het hele college) GERED DOOR DE GONG. Niet een doortastend en een vooruitstrevend beleid i.c.m. bezuinigingen heeft er voor gezorgd dat de begroting sluitend is, maar een extra uitkering van het Rijk van 7,4 ton. Uiteindelijk blijft daar slechts een positief saldo van € 135.000 van over. Je zou je moeten schamen om daar 'tevreden' mee te zijn.

Noodzakelijke bezuinigingen, inclusief de heroverweging van gemeentelijke taken (en daarmee een aanpassing van de begroting aan de huidige tijdgeest), zijn grotendeels vorig jaar en dit jaar weggestreept! Waar het college schrijft: "Samen Doen", lijkt het er steeds meer op, dat anderen het maar moeten doen!

Vijf stellingen van VVD Reusel-De Mierden:

1. Draai de OZB-verhoging terug
Inwoners uit Reusel-De Mierden zijn een nijver volkje. Dat zie je dan ook in het zeer hoge aantal eigen woningbezitters. Al deze mensen hebben hard gewerkt voor het verkrijgen van dit bezit. Onze fractie vindt het eigenlijk al onjuist dat er OZB geheven wordt. Echter, wij beseffen dat de zo gegroeide situatie niet zomaar teruggedraaid kan worden, hoe graag we dat ook zouden willen. Wat we wel kunnen, is goed op het huishoudboekje letten en er voor zorgen dat de OZB niet onnodig omhoog gaat. De OZB is vorig jaar met 11% gestegen. Onze fractie is van mening dat dit geld teruggegeven moet worden aan de inwoners! Wij vonden en vinden de verhoging nog steeds onterecht en onnodig. Nu het rijk ook nog eens 7,4 ton fourneert, moet de wethouder ophouden met naar buiten toe mooi weer te spelen en het geld (lees OZB-verhoging) niet in de gemeentelijke pocket houden.

2. Financiële huishouding en begroting
Nadat in de vorige raadsperiode het boekhoudkundig systeem vernieuwd en herzien is, hadden wij meer van het college verwacht. Dit had het systeem bijv. kunnen gebruiken om de consequenties van de 3D 's in beeld te brengen, het VOB-project verder uit te diepen waardoor stappen gezet hadden kunnen worden, het vinden van nieuwe bezuinigingen op plaatsen waar - eventueel onbewust - nog onnodig geld uitgegeven wordt, het bij de tijd brengen van subsidies, analyseren wat burgerparticipatie voor consequenties heeft e.d. Het kan en moet transparanter en inzichtelijker, waardoor we nog meer financiële grip krijgen. Grijp die kans dus. Wel complimenteren we de verantwoordelijke ambtenaar met het opstellen van de cijfermatige kant van deze begroting; uitstekend. Maar van de begeleidende tekst hebben wij niet het idee dat deze daar echt de hand in heeft gehad. In een vorige vergadering gaf het college aan, het van opportuun belang te vinden dat de begroting helder, begrijpelijk en taalkundig sterk naar buiten gaat. Daar blinkt deze begroting niet in uit. "U gaf als een reden dat het taalkundig niveau van HBO en universitaire opgeleide ambtenaren tegenwoordig beneden de maat is. Nou, verrassing: u bent inhoudelijk en taalkundig verantwoordelijk voor de stukken die naar buiten gaan en niemand anders. Wie hier de schoen past trekt hem aan."

3. Breng de reservepositie goed en in zijn geheel in beeld
Het blijft lastig om daarin een goed inzicht te krijgen. Gegevens over stille reserves (gebouwen, gronden, e.d.) worden maar mondjesmaat prijs gegeven. Dit onder het mom dat ze voor de provincie niet meetellen. Weliswaar bestaat er een globaal 'lijstje', maar dat achten wij nog onvoldoende. Onze fractie wil hierover duidelijkheid, zodat we weten hoe wij er echt financieel voorstaan als de nood aan de man komt. De gemeente mag hierin geen informatie achterhouden.

4. Bouw betaalbare woningen voor starters, stimuleer eigen bouw en houdt op passende plaatsen de bouwstijl en
    uitstraling in stand
Reusel-De Mierden is nog steeds een groeigemeente. Helaas vertrekken nog vele jongeren naar elders of huren noodgedwongen samen één particuliere woning. Dat kan zo niet doorgaan. Oorzaak: te weinig betaalbare sociale huurwoningen (minder dan € 700) en particuliere woningen in de huurklasse € 700 - € 900. Van doorstroming is vrijwel geen sprake; o.a. kleine gezinnen kunnen niet groter gaan wonen door gebrek aan woonruimte en scheefwoners blijven noodgedwongen zitten. Zo maak je onze gemeente op den duur bewust tot een krimpgemeente, terwijl dat niet hoeft. Gebruik de tools en ga aan de slag.

Oh ja, en dan de huisvesting van statushouders (waarmee we achter lopen) en het mogelijk beschikbaar stellen van verdere woningen t.b.v. vluchtelingen. Een heel legitieme zaak, voor onze fractie géén probleem. Maar dit mag er niet voor zorgen dat onze eigen inwoners langer op een woning moeten wachten. Aanpakken dus!

Wooninc. wil graag 40 seniorenwoningen realiseren en het RSZK 27 AWBZ-woningen. Een goede en noodzakelijke ontwikkeling die alle steun verdient. VVD Reusel-De Mierden staat hier volledig achter. Het is voor onze fractie duidelijk dat het bestaande fraterklooster absoluut niet geschikt is voor ombouw tot seniorenwoningen. De ligging op het perceel is veel te onpraktisch en verbouw zou onbetaalbaar duur worden. Afbreken is dan ook de reële optie. Moeten we alle herinneringen dan maar weggooien en de 'Bedaux-stijl' geweld aandoen? Nee, dat hoeft niet. Essentiele elementen uit het fraterklooster kunnen in de nieuwbouw verwerkt worden en het nieuwe gebouw zelf kan in 'Bedaux-stijl' worden opgericht, waardoor het karakter en uitstraling in dit deel van de Groeneweg behouden blijft.

5. Realiseer een betaalbare nieuwe 'KEI'
Het realiseren van een nieuwe 'KEI' op de plaats van het oude gemeentehuis, is voor onze fractie op dit ogenblik nog een stap te ver. Als we goed luisteren naar onze inwoners (en STIBEX), dan heeft het opknappen van de oude 'KEI' de voorkeur. Zeker omdat exploitatie van een nieuw gemeenschapshuis onacceptabel duur wordt voor STIBEX. Onze fractie is voorstander van het blijven gebruiken in de huidige vorm en het inzetten van geschikte ruimten elders in onze gemeente voor het verenigingsleven. Ook de laatste raadsinformatiebrief biedt geen soelaas. O.a. in 50 jaar afschrijven, een restantschuld overhouden, Wooninc. die eigenaar wordt van de grond i.p.v. erfpacht en een fors afwijkende rekenrente. Er wordt wederom naar de gewenste uitkomst gerekend en er is onwil om serieus naar een alternatief te kijken! Denk daarbij aan de Sleutelstraat, Weijereind en Lensheuvel, wat een Sleutelstraat-gate aan het worden is. Terwijl door onze fractie een uitstekend alternatief aangeboden is. "Bezint dus eer ge begint met de 'KEI'!" Dit is lasten doorschuiven naar toekomstige generaties! Doe het anders en denk 'out of the box'. Laat Stibex, op basis van burgerparticipatie, een renovatieplan van de bestaande complex opstellen en help hen daarbij. Onder leiding van STIBEX - met materiële, immateriële en financiële inbreng van onze eigen inwoners - zou wel eens een heel ander plaatje kunnen ontstaan. Denk maar eens aan hoe de 'KEI' in oorsprong is opgericht.

Overigens: de oude St. Jozefschool kan o.i. behouden blijven of in een nieuw gebouw kunnen elementen verwerkt worden ter herinnering. Het is ons - en het college - bekend dat een particuliere initiatiefnemer het gebouw op een passende wijze wil herontwikkelen / renoveren. Dit particuliere initiatief verdient aandacht. Breng Wooninc. en deze initiatiefnemer bij elkaar en laat hen deze locatie samen herontwikkelen. Grijp die kans!

E.e.a. laten we neerslaan in een vijftal moties.
VAN DE BEGROTING 2016 (2E TERMIJN)
Mede namens mijn fractiegenoten David Geysen en Jozef van der Voort:
Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.


: 06-39020266

Stuur ons een mail