BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE 'DE KEI'
Reusel-De Mierden, 6 april 2015In het door de gemeente uitgegeven persbericht wordt o.a. aangegeven dat, teneinde de overlast voor de gebruikers van het pand te beperken, op korte termijn samen met alle partijen wordt gekeken naar vervangende locaties; een goede zaak. Verder gaat het college kijken naar oplossingen voor de lange termijn.

Wij constateren dat de ontstane situatie en de berichtgeving een véél grotere reikwijdte heeft dan alleen het oplossen van een brand(on)veiligheidsprobleem. Feitelijk gaat de discussie neerkomen op: wat willen gemeentebestuur en raad van Reusel-De Mierden met 'De Kei'. Hiervoor verwijzen wij het college naar de opgesomde documenten onderaan dit artikel. En om nog een stap verder te gaan, de gemeenschap (de inwoners van Reusel-De Mierden), moeten er in het kader van burgerparticipatie van begin af aan nauw bij worden betrokken. Hiervoor roepen wij het vlammende betoog t.a.v. burgerparticipatie en de gewijzigde rol van gemeente en raad van wethouder Antonis (aan het eind van de werkbijeenkomst d.d. 2 april 2015) in herinnering.

Feitelijk zijn er drie mogelijkheden
1. De gemeente neemt de nodige - tijdelijke - maatregelen en maakt 'De Kei' voorlopig brandveilig. Het college heeft
    een mandaat tot € 50.000 om deze actie te ondernemen. De geschatte investeringen die hiervoor nodig zijn
    bedragen, voor zover wij hebben begrepen, tegen de € 50.000. Zoals we allemaal weten willen er nog wel eens
    extra gebreken naar boven komen, waardoor het benodigde bedrag uiteindelijk (ver) boven het aangenomen
    bedrag uitkomt. Feitelijk zal het bedrag hoger uitvallen.
2. De gemeente besluit 'De Kei' te renoveren. Kosten € 1 mln. (zie Raadsinformatienota d.d. 11-03-2015). Dit bedrag
    is niet gespecificeerd en/of gereserveerd in de begroting.
3. De gemeente doet op dit moment niets. Alleen die ruimten die veilig zijn worden gebruikt en de huidige gebruikers
    van de brandonveilige ruimten in 'De Kei' worden elders ondergebracht. Onderzocht moet worden, na het bepalen
    van gewenste maatschappelijke effecten, waar culturele en maatschappelijke functies in de toekomst gevestigd
    worden:

       • 'De Kei' renoveren (kosten € 1.000.000,--, zie Raadsinformatienota d.d. 11-03- 2015).
       • 'De Kei' verkopen/over te dragen aan een ondernemer of Stibex, die 'Het Kiezeltje' en 'De Kei', hierna te
          noemen 'De Kei' (onder voorwaarden) kan exploiteren als 'commercieel' gemeenschapshuis. Zie als voorbeeld
          de sporthal.
       • Het gemeentehuis.
       • De Achterom.
       • Den Horst.
       • De gevestigde horeca.
       • Te ontwikkelen zuidzijde Wilhelminalaan.
       • De Schakel (toneel).
       • Het Drieske.
       • De Ster (toneel).
       • Het verenigingsgebouw.
       • Bij ondernemers in bedrijfsgebouwen.
       • Brede scholen.
       • Eigen locaties van verenigingen (delen met anderen).
       • Enz.

Bij de genoemde drie mogelijkheden zal ook nagedacht moeten worden over de (financiële) gevolgen voor de gebruikers, Stibex en de huidige beheerder, welke in ieder van de gevallen geclaimd worden bij de gemeente. De financiële gevolgen/belangen gaan dus (ver) uit boven het mandaat (1) dat de gemeenteraad aan B&W gegeven heeft. Verder zal de financiële situatie van de gemeente in ogenschouw genomen moeten worden, waarbij 'bezuinigen' op de agenda staat en niet het doen van extra investeringen in 'stenen'.

Conclusie
Ongetwijfeld zijn er nog meer varianten te bedenken. Wij verzoeken het college daarom dinsdag géén besluit te nemen maar de maatregelen, die de burgemeester heeft genomen, voorlopig te handhaven. Verder verzoeken wij het college de gemeenteraad z.s.m. voor een extra vergadering bijeen te roepen en in die vergadering de situatie te schetsen, zodat de raad een standpunt kan innemen waarnaar het College kan handelen. Dit is de enige logische en verstandige weg, waarmee voorkomen wordt dat 'De Kei' door overhaast handelen een 'MONEY PIT' wordt voor de inwoners van de gemeente Reusel-De Mierden. Ook wordt op deze wijze geen weg ingeslagen wordt waarvan afwijken moeilijk, zo niet onmogelijk wordt.

De VVD hoort graag de reactie van het college.


    Literatuurverwijzing:
1. Toekomstvisie, juli 2013. (niet via deze site beschikbaar)
2. Raadsvoorstel herziene versie centrumvisie, 28 januari 2014.
3. Centrumvisie folder, maart 2014.
4. Raadsinformatiebrief, 11 maart 2015.
5. Artikel tekenen intentieovereenkomst, 11 maart 2015.
6. Krantenartikel ED, nieuwe locatie "De Kei", 14 maart 2015.
7. Krantenartikel ED, Deel "De Kei" dicht vanwege brandgevaar, 3 april 2015. (niet digitaal beschikbaar)
8. Kader stellende rol van de raad, 29 januari 2010.
9. Regie op grote projecten, 14 december 2014.


Middels een extra ingelaste fractievoorzittersbijeenkomst en het door het college uitgegeven persbericht hebben wij vernomen dat bepaalde ruimten in 'De Kei' brandonveilig zijn. De schouwing en de constatering van de tekortkomingen hebben plaatsgevonden door de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, die de gemeente hiervan per brief op de hoogte heeft gesteld. Hierop heeft de burgemeester - terecht - besloten de kelderverdieping en de eerste verdieping af te sluiten voor publiek.

Namens de fractie: Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur ons een mail