AANWIJZING URGENTIEGEBIEDEN
(Tevens gepubliceerd in 'D'n Uitkijk')

Reusel, 24 september 2014

Dinsdag 23 sept. 2014 lag het raadsvoorstel "Aanwijzen urgentiegebieden" ter besluitvorming voor in de gemeenteraad. Hierover hebben wij al e.e.a. gepubliceerd in D 'n Uitkijk van vorige week. Het is een voorstel wat een grote impact heeft op alle inwoners van Reusel-De Mierden en wat reeds grote reuring heeft veroorzaakt en dat de komende tijd zal blijven doen. Urgentiegebieden zijn gebieden waar (te) veel geurhinder ervaren wordt en/of de hoeveelheid fijn stof te hoog is, of sprake is van andere vormen van overlast. In deze gebieden is de beleefde kwaliteit van de woonomgeving onvoldoende.

Even terug in de geschiedenis. Wij weten allemaal dat in het verleden op het gebied van de intensieve veehouderij ingrijpende maatregelen zijn genomen en dat momenteel steeds de ene overheid over de andere overheid heen buitelt met nieuwe ideeën of voorschriften. Het is voor alle partijen bijna niet bij te houden. Waar agrariërs vroeger over het buitengebied gingen, en burgers over de bebouwde kom, zien we vandaag de dag de ontwikkeling dat beide groepen méér en méér met elkaar rekening moeten houden en inspraak wensen op de dossiers die vroeger alleen de anderen aangingen. Een goede maatschappelijke ontwikkeling, omdat zo wederzijds begrip wordt gekweekt voor elkaars belangen.

Zeker in deze tijd waarin “burgerparticipatie” een steeds beter begrepen begrip wordt en waaraan invulling gegeven moet worden door alle partijen. VVD Reusel-De Mierden is daar een héél warm voorstander van, mits alle partijen zich aan de spelregels houden en met respect voor elkaars mening en belangen. De gang van zaken omtrent de aanwijzing van urgentiegebieden zou hiervan een schoolvoorbeeld moeten zijn of worden; helaas is dat niet het geval.

VVD Reusel-De Mierden wil een goede balans vinden tussen "People, Planet en Profit". Dit betekend dat geïnvesteerd moet worden in het verbeteren van een gezond woon- en leefklimaat en duurzamere landbouw en veeteelt in onze gemeente. Met daarbij minder risico's voor mens en dier, gericht op uitstekende inpassing in de omgeving.

Hiervoor is in februari/maart 2012 het buitengebied "op slot gegooid" omdat de ontwikkelingen de verkeerde kant in gingen en zo negatieve ontwikkelingen in het buitengebied werden voorkomen. De tijd tussen dat moment en zomer 2013 is gebruikt om aan het Bestemmingsplan fase 1A en de emissie/geurverordening invulling te geven. Er kan dan vrijwel niets gebeuren in het buitengebied.

Hiervoor is een grote inspanning verricht, door in- en externe partijen, om tot een uitstekend resultaat te komen. De gemeenteraad kon met grote tevredenheid een vooruitstrevend raadsbesluit op het gebied van intensieve veehouderij vaststellen. Er werd een "0-moment" bepaald voor wat betreft (geur) emissies en een tijdpad tot 2020 - met tussentijdse toetsen - om te bepalen of de gewenste emissiereductie gehaald zou worden. Indien dat niet het geval zou zijn zouden tussentijds extra maatregelen genomen worden om de doelstelling wel te halen. Iedereen blij!

 • Agrariërs konden weer vergunningaanvragen indienen om hun bedrijf te moderniseren, waarbij o.a. gezondheid,
    milieu en dierenwelzijn een hoofdrol spelen. Ruimte om te groeien moesten ondernemers verdienen.
 • Burgers wisten zich verzekerd van maatregelen waarbij (geur)emissiereductie plaats zou vinden, welke
    gecontroleerd en indien nodig afgedwongen zouden worden.
 • De gemeenten omdat er, in goed onderling overleg, tot een doorwrocht raadsvoorstel was gekomen.

De provincie komt in 2014 met de verordening Zorgvuldige veehouderij, waarmee ze willen bereiken dat er in 2020 geen overlast meer is ten gevolge van o.a. de intensieve veehouderij. Hiervoor moeten urgentiegebieden aangewezen worden. Geen probleem, mits zorgvuldig uitgevoerd. Echter de gemeente en de verantwoordelijk wethouder schieten in de "paniekstand" omdat er een 20 reguliere aanvragen sinds de zomer van 2013 binnengekomen zijn en er "plotseling" extra vergunningaanvragen binnenkomen van agrariërs die hoogte hebben gekregen van de verordening die de provincie uitgevaardigd heeft.

Voor VVD Reusel-De Mierden is dat simpel te verklaren. Nadat het buitengebied een 1½ jaar op slot is geweest vindt er een inhaalslag plaats door ondernemers om hun bedrijf weer bij de tijd te brengen op basis van de voorwaarden van het nieuwe bestemmingsplan en (geur)emissieverordening. Verder dienen een aantal agrariërs snel een vergunningaanvraag in omdat zij op de hoogte waren van de nieuwe verordening en op basis van onwetendheid bang waren dat het buitengebied opnieuw op slot zou gaan. Voor de VVD een heel logische en menselijk reactie. Hierdoor zou er namelijk opnieuw geruime tijd niets mogelijk zijn in het buitengebied.

Onbegrijpelijk dat de wethouder zoiets doet in een tijd van burgerparticipatie. In plaats van de belanghebbenden uit te nodigen en hen in te lichten over de aanstaande nieuwe werkwijze, en wederzijds begrip daarvoor te kweken, neemt hij eenzijdige stappen (met instemming van een meerderheid in de raad). Dit terwijl hij zelf aangeeft dat hij totaal niet kan inschatten of met de nieuwe maatregen de doelstellingen van de provincie gehaald kunnen worden.

Ons was het in de zomer al duidelijk dat de "Provinciale" soep niet zo heet gegeten wordt als opgediend door de wethouder, zoals wij al eerder aangegeven hadden. Er is best ruimte in de tijd om tot en weloverwogen aanwijzing te komen van een urgentiegebied. De provincie komt helemaal niet snel met aanwijzingen van urgentiegebieden. De overige gemeenten in Noord Brabant hebben zich niet laten opjagen door de provincie en nemen de benodigde tijd om tot aanwijzing te komen. Het is niet de bedoeling om zulke geografisch grote urgentiegebieden aan te wijzen, het moet meer op maat.

Door deze ongenuanceerde en overhaaste handelswijze zit het buitengebied wederom op slot. Dit heeft in ieder geval drie effecten:

1. Er is grote onrust onder de belanghebbenden.
2. Positieve ontwikkelingen, zoals vermindering van (geur)emissies waarmee o.a. de gezondheidsrisico 's omlaag
    gaan, zijn momenteel niet mogelijk. Erger nog, de wethouder wil hier géén uitzondering voor maken.
3. Het vertrouwen in de gemeentelijke overheid is o.i. sterk geschaad door onbehoorlijk bestuur van de wethouder.

De VVD-fractie kan zich totaal niet vinden in dit raadsvoorstel omdat positieve ontwikkelingen ten aanzien van de intensieve veehouderij o.a. (reductie (geur)emissies) geblokkeerd worden en de belangen van de burger én ondernemer geschaad worden.

Wij hebben een amendement ingediend met als belangrijkste strekking het voorbereidingsbesluit t.a.v. het buitengebied in te trekken en direct in gesprek te gaan met de inwoners van Reusel-De Mierden om te komen tot logische bepaling van de echte urgentiegebieden op een verantwoorde manier. In tussentijd worden vergunningaanvragen afgehandeld op basis van het strenge vigerende bestemmingsplan en de emissieverordening. Helaas heeft dit amendement het niet gehaald.

VVD-fractie Reusel-De Mierden

Stuur ons een mail