EVALUATIE COALITIEPROGRAMMA 2010-2014
Reusel-De Mierden, 2 oktober 2013

Een half jaar voor het einde van de zittingsperiode van de gemeenteraad heeft een evaluatie van het coalitieprogramma plaatsgevonden van hetgeen nu werkelijk is gerealiseerd. Dat is een goede zaak omdat we op die wijze op een compacte manier verantwoording kunnen afleggen aan u als inwoner.

Tot onze grote vreugde is ± 82% van het programma gerealiseerd. Een aantal zaken op een rij:

 - Adequaat opleidingsniveau van de brandweermannen. De regionalisering kritisch volgen en staan voor onze
   eigen mensen. Het lokale vrijwilligerskorps is leidend.
 - Uitvoeren van de plannen t.a.v. de Sleutelstraat/Weijereind. Deze verkeren in zeer slechte staat. Daarvan is
   gelukkig eindelijk de kogel door de kerk en de uitvoering wordt binnen niet al te lange tijd aanbesteed. Het heeft
   eigenlijk te lang geduurd, maar de problemen worden nu opgelost.
 - Zelfstandigheid en mobiliteit van senioren bevorderen door de bouw van levensloopbestendige woningen.
   Senioren- en zorgwoningen worden bij voorkeur gerealiseerd nabij het centrum van de diverse dorpskernen,
   waarbij aandacht is voor zowel sociale huurwoningen als vrije sector-woningen. Ook bij de invulling van de
   centrumvisie van de kern Reusel is dit een speerpunt.
 - Stimuleren van bedrijvigheid van zowel dienstverlenende, producerende als agrarische bedrijven.
 - Integraal jeugd- en jongerenbeleid met een leidende rol voor verenigingen en professionele instanties heeft een
   leidende rol in het jeugd- en jongerenbeleid.

Uiteraard is bovenstaande maar een kleine greep uit hetgeen is gerealiseerd uit het coalitieprogramma. Daarnaast is 15% "goeddeels" gerealiseerd en dat heeft allemaal zo zijn eigen historie. Dat loopt uiteen van redenen als "Niet optimaal gerealiseerd door budgettaire afwegingen" tot "Onderwerp heeft een andere invulling gekregen in het kader van de discussie over de intensieve veehouderij". Omstandigheden wijzigen nu eenmaal in de loop van de tijd.

Ruim 3% is niet gerealiseerd, zijnde (o.a. door gewijzigde omstandigheden en/of andere inzichten):

 - Stimulering PGB/onnodige verantwoording voorkomen; als gevolg van landelijke wetgeving en transities die op
   ons afkomen moet beleid (verder) worden ontwikkeld.
 - Streven naar één loket voor alle zaken anders dan burgerzaken. Invulling wordt gezocht door "werken op
   afspraak".

Helaas hebben we de situatie bij de grens in Postel niet kunnen legaliseren. De op- en afritten gaan definitief fysiek dicht. Voor u en onze partij een hard gelag, daar we vol ingezet hebben op het openhouden ervan. Juist op dit moment willen we dus alles op alles zetten om Reusel-De Mierden beter bereikbaar te krijgen. Samen met o.a. de provincie worden nu oplossingen gezocht in samenhang met de zgn. "bretellen" c.q. sterke verbetering van de verbinding tussen Reusel-De Mierden en Hapert.

Alles bij elkaar, ondanks de laatste geschetste tegenvaller een prima resultaat. Niet dat er nu zelfgenoegzaam achterover geleund kan worden, want nieuwe problematiek en andere zaken hebben zich aangediend sinds het opstellen van het coalitieprogramma. Denk hierbij aan het traject VOB, de transities die op ons afkomen, krachtig bestuur/ambtelijke fusie, enz. Juist nu moeten de handen dus uit de mouwen gestoken blijven worden om de actuele problematiek krachtdadig aan te pakken voor u.

Zie ook de aanbiedingsbrief van het college aan de raad, alsmede het volledige rapport. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons altijd mailen of bellen.

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail