SAMENWERKING KEMPENGEMEENTEN
Waar wordt in onze gemeente hard aan gewerkt en wat is het standpunt van de VVD Reusel-De Mierden?
Reusel, 20 februari 2013

Momenteel is er in bestuurlijk Nederland gekrakeel over de optimale grote van een gemeente. Vanuit Den Haag wil men gemeenten van tenminste ongeveer 100.000 inwoners, maar dat mag ook wat minder zijn. Ook mogen ze (eerst?) samenwerken. Minister Plasterk doet boude uitspraken, zonder rekening te houden met het gevoel van mensen, die hij allemaal nog maar moet waarmaken.

De provincie wil goed functionerende gemeenten en vindt daarbij ook intensieve samenwerking als alternatief een optie. In de krant zijn tegenstrijdige analyses en berichten te lezen over de gang van zaken. De gemeenteraden worstelen met de problematiek omdat er géén eenduidig beleid is. Het is verwarrend en het lijkt soms allemaal een gelopen race, maar dat is het nog steeds niet!

VVD Reusel-De Mierden heeft ten aanzien van deze problematiek een helder standpunt. Wij gaan voor de samenwerkingsvorm en niet voor een herindeling. Onze gemeente is bezig met het onderzoeken én uitwerken van een ambtelijke samenwerking (fusie) tussen de gemeenten Bladel, Eersel, Oirschot, Bergeijk en Reusel-De Mierden.

Argumenten hiervoor zijn o.a.:
1. Behoud van de gemeente en een gemeentebestuur wat kort bij de burger staat.
2. Kunnen waarborgen van de identiteit van de diverse dorpskernen.
3. Concentratie van taken waarin het eigen gemeentebestuur goed is: sociale zaken, welzijn, ouderen, jeugd,
    leefbaarheid, burgerparticipatie, lokale democratie, e.d.
4. Effectief en efficiënt kunnen samenwerken op de gebieden die gemeente overstijgend zijn.
5. Meerdere, betere en gespecialiseerde ambtenaren die elkaar kunnen aanvullen en vervangen, hogere kwaliteit,
    minder kosten voor dure externe bureaus, enz.
6. We kunnen niet jaren gaan zitten wachten totdat anderen over ons beslissen, we bepalen liever zelf de agenda
    en de richting waarin we willen ontwikkelen/groeien; stilstand is achteruitgang.

Voorwaarden zijn o.a.:

 - Het democratisch gehalte moet gewaarborgd zijn.
 - De baliefunctie in het lokale gemeentehuis moet voor de burgers blijven bestaan.
 - De inwoners moeten een betere en hoogwaardige dienstverlening krijgen.
 - Er mag geen extra bestuurslaag ontstaan, niet meer "opperhoofden dan indianen".
 - De omvorming dient uiteindelijk kostenbesparend te zijn voor de gemeente.

En als het dan toch herindeling wordt; noodzakelijkerwijs als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of opgelegd door hogere overheden? Dan hebben we als samenwerkende gemeenten een ijzersterke onderhandelingspositie t.o.v. de provincie en het Rijk en kunnen we maximaal invloed uitoefenen op wie de partners zijn bij een herindeling en daardoor de belangen van de inwoners optimaal behartigen. Daarnaast ligt er al een fundament door de samengevoegde ambtelijke organisatie, ingericht zoals door de gemeenten gewenst, wat kan zorgen voor een vlekkeloze en snelle transitie met minimale impact voor de burger. Eéndracht maakt macht!

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail