VVD STANDPUNT: MINDER GEURHINDER
Reusel, 6 januari 2013

Door de steeds gegroeide agrarische sector in onze gemeente is gewoonweg meer geurhinder ontstaan. Dat daar iets aan gedaan moet worden is voor iedereen duidelijk. Ook de agrariërs begrijpen dat en willen draagvlak houden bij de bevolking. Het doel is tweeledig: op de eerste plaats te zorgen voor een "stand still" situatie (géén toename van de geurhinder) en daarnaast z.s.m. te komen tot een substantiële verlaging ervan.

De eerlijkheid gebied te zeggen dat dit geen kort traject is. Door bestaande rechten kan dit beleid niet van het ene op het andere moment zorgen voor een drastische geurvermindering. Zoals de expert van de milieudienst SRE aangaf, moet gedacht worden aan een minimale termijn van tien jaar. Daarbij zei hij dat, als bv. bedrijven "weggekocht" zouden worden, er op kortere termijn resultaten te bereiken zijn. Maar hij gaf ook aan dat daarvoor een véél te grote “zak met geld” nodig is en dat in deze tijd van bezuinigingen die weg momenteel niet realistisch is.

De voorwaarden die VVD Reusel-De Mierden verbindt aan het inzetten van dit beleid zijn o.a.:

 • Er moet onverkort uitvoering gegeven worden aan de motie van 28-02-2012. Hierin staat o.a. dat m.n. de
   volksgezondheid t.a.v. de inwoners voorop moet staan (hier is ook een belangrijke rol weggelegd voor de GGD)
   bij besluitvorming inzake veehouderijbedrijven.
 • Er moet een stappenplan komen voor de realisatie van de integrale aanpak gericht op de voorkoming en
   vermindering van emissies en geuroverlast; hieraan moet een realistisch tijdpad gekoppeld worden.
 • Ondernemers moeten kunnen ondernemen. Innovatieve ondernemers, die investeren in rendabel duurzaam
   ondernemen, moeten de mogelijkheid krijgen uitbreidingruimte/verbouwingsmogelijkheden te "verdienen".
 • Duurzaam slaat dan in eerste plaats op volksgezondheid en verder op zaken als diervriendelijke stallen,
   verantwoord en brandveilig (ver)bouwen, gebruik maken van de best beschikbare technieken, gebruik van
   luchtwassers, energieneutrale bedrijfsvoering, zonnecollectoren, energiewinning, controlesystemen op de
   werking van de apparatuur, volledige landschappelijke inpassing, verantwoord antibioticagebruik, enz. Daarbij
   zal in de plannen aantoonbaar de geur en emissie (fijnstof en alle overige stoffen die de volksgezondheid
   schaden) van het bedrijf substantieel moeten afnemen. De kaders van e.e.a. zullen aangegeven worden in het
   vast te stellen bestemmingsplan en de geurverordening.
 • Optimale communicatie opstarten tussen de gemeente en de agrarische sector om te trachten, ook op de
   kortere termijn, resultaten te bereiken op het gebied van de volksgezondheid en geur(emissies). Daarbij kan
   bv. gedacht worden aan bedrijven die stoppen andere mogelijkheden te bieden dan verkopen van hun rechten
   aan anderen, die daarvoor weer dieren gaan houden en voor emissie zorgen.

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail