VISIE VVD OP ROL GEMEENTE T.A.V. DE AGRARISCHE
(Tevens gepubliceerd in 'D'n Uitkijk')

Reusel-De Mierden, 17 september 2014

Gemeente Reusel-De Mierden heeft van oudsher een vitale agrarische sector die voor veel werkgelegenheid zorgt. Binnen de agrarische sector gaan de ontwikkelingen snel. Het karakteristieke gemengde bedrijf verdwijnt en daarvoor in de plaats komen gespecialiseerde bedrijven in de veeteelt en akkerbouw. Naast specialisatie is schaalvergroting een andere ontwikkeling die, zo lijkt het, onomkeerbaar is.

Dit geldt niet alleen voor de veeteelt maar ook voor de plantaardige sector. Dit heeft ook nadelige effecten: geurhinder en veel zwaar verkeer. Door agrarische ondernemers de ruimte te geven voor (vernieuwende) ontwikkelingen, mag van hen ook gevraagd worden om een actieve bijdrage te leveren aan de verbetering van het woon- en leefklimaat in onze gemeente.

Standpunten van VVD Reusel-De Mierden:

 • Ondernemers moeten kunnen ondernemen. Innovatieve ondernemers die een goede balans vinden tussen
    People, Planet en Profit, moeten de ruimte krijgen om te investeren. Dit betekend dat het woon- en leefklimaat
    in onze gemeente moet verbeteren en dat geïnvesteerd wordt in duurzamere landbouw. Minder risico’s voor
    mens en dier, gericht op de (terug)winning van energie en een goede inpassing in de omgeving. Economische
    rentabiliteit voor de ondernemer (Profit) moet echter als doelstelling ook aanvaard worden.
 • De geurhinder moet verder in kaart worden gebracht. Met bedrijven die meer overlast veroorzaken dan anderen
    moet bekeken worden hoe de situatie kan verbeteren, afgezien van de handhaving op voorschriften uit de
    milieuvergunning. Flankerend beleid gericht op de verplaatsing van bedrijf óf burger is gewenst. Vrijkomende
    agrarische bedrijven/opstallen een passende herbestemming geven om verloedering te voorkomen, met als
    bijkomend voordeel dat de beeldkwaliteit van het buitengebied kan verbeteren. De infrastructuur in het
    buitengebied moet aangepast worden aan het moderne landbouwverkeer. Bij wegonderhoud etc. moet hiermee
    rekening worden gehouden.
 • De (landelijke) overheid verlangt bij voortduring van de ondernemers investeringen in milieu, dierenwelzijn, etc.
    De gemeente zal bij de vergunningverlening in dit kader actief meewerken om deze ontwikkelingen te
    stimuleren. Ook moeten ondernemers met (tijdelijke) vergunningen en ontheffingen de ruimte krijgen om
    bestaande en nieuwe technieken (mede) te ontwikkelen en te testen die gericht zijn op de verbetering van het
    woon- en leefklimaat in onze gemeente. Ondernemers financieren hun eigen onderneming. Subsidies vanuit de
    gemeente zijn niet aan de orde. Er is (helaas) geen financiële ruimte bij de gemeente om knelgevallen t.a.v.
    geurhinder op te lossen.

Momenteel moeten van de provincie urgentiegebieden aangewezen worden. Urgentiegebieden zijn gebieden waar (te) veel geurhinder ervaren wordt en/of de hoeveelheid fijn stof te hoog is, of sprake is van andere vormen van overlast. In deze gebieden is de beleefde kwaliteit van de woonomgeving onvoldoende. In plaats van hier constructief mee om te gaan t.b.v. alle inwoners schiet de gemeente in de “paniekstand”. Het buitengebied werd afgelopen zomer op voorstel van de wethouder op slot gegooid, gesteund door een meerderheid van de gemeenteraad; VVD Reusel-De Mierden stemde tegen. Hierdoor zijn m.n. de positieve en gewenste ontwikkelingen niet meer mogelijk, hetgeen makkelijk maanden - zo niet een jaar - kan gaan duren. Een ongewenste situatie voor alle inwoners! Dinsdag, 23 september, staan de urgentiegebieden op de agenda van de gemeenteraad en gaan wij de discussie aan!

VVD-fractie Reusel-De Mierden

SECTOR

Stuur ons een mail