UIT DE RAADSVERGADERING VAN 18 FEBRUARI 2020
Reusel-De Mierden, 18 februari 2020

Wat we vanavond ook beslissen, het is helaas nooit goed
voor iedereen. Als de gemeenteraad instemt met het raads-
voorstel kunnen partijen zich op maken voor de juridische
strijd. De advocaten zijn warm gelopen op de zienswijzen
die zijn ingediend en de rechter mag uiteindelijk zijn of haar
oordeel vellen. Als de gemeenteraad tegenstemt, staan de
initiatiefnemers met lege handen en is de vraag of zij dan wel
een ander nog het initiatief willen nemen voor iets anders.
Wie durft het aan om alle kosten te maken als de uitkomst
ongewis is?


Tijdens de commissievergaderingen van 28 okt. 2019 en 4 feb. jl.
hebben we uitgebreid toegelicht hoe wij tot ons standpunt zijn ge-
komen. Voor de VVD is duidelijk dat dit een afweging is tussen
het individueel belang en het algemeen belang. Het individueel
belang van de omwonenden die hinder ondervinden en het alge-
meen belang van alle inwoners dat we werk maken van de
energietransitie en milieudoelstellingen. Het individueel belang
van VHTAC dat beoogt rendement te halen uit het windpark is
van ondergeschikt belang bij deze afweging.

De belangenafweging gaat niet om overlast ja of nee. Maar het
gaat ook niet om de vraag of er wel of geen hinder van het wind-
park is. Hinder voor de omwonenden is er namelijk altijd. De
belangenafweging is de zoektocht naar het antwoord op de vraag: blijft de last voor de omwonenden binnen de perken en is deze last of hinder te rechtvaardigen ten opzichte van het algemeen belang dat gediend wordt met het windpark? Dat is de keuze die voor ons ligt. Mooier of beter kunnen wij het niet maken. Dat hebben we gezegd op 28 oktober 2019 en vandaag nogmaals.

We begrijpen de zorgen van de omwonenden, we begrijpen de tegenstand van omwonenden. Het is hun goed recht om tegen het windpark te zijn omdat het in hun spreekwoordelijk achtertuin is. Argumenten zijn dan eigenlijk per definitie ook overbodig. Voor de omwonenden wordt het nooit beter dan het nu is. Het kan alleen maar slechter worden. De planschadevergoeding is minimaal zo weten we uit ervaring van de windmolens aan de Laarakkerdijk. Wij zijn ons daarvan bewust.

Maar de beslissing vanavond moeten wij nemen als vertegenwoordigers van alle inwoners van Reusel-De Mierden. De rechter zal de vergunning die hierop volgt vermoedelijk mogen toetsen op de rechtmatigheid. Dit betekent dat het windpark alleen maar gerealiseerd wordt als het klopt wat gepresenteerd is. Ook de omwonenden zullen moeten begrijpen dat het zo werkt in een rechtsstaat.

Echter daarmee was tot de commissie van 4 februari jl. nog niet gezegd wat er zou gebeuren als in de praktijk de last, overlast wordt. Op onze vraag daarover heeft de wethouder toegezegd dat via een borging in de vergunning en anterieure overeenkomst bij overlast de molens stil komen te staan. Dit geldt niet alleen voor de 2 meest noordelijke molens maar voor alle molens zo dunkt ons. Voor de VVD is deze toezegging c.q. bevestiging belangrijk om dan nu vanavond definitief ja te kunnen zeggen tegen het raadsvoorstel. Nogmaals wij begrijpen de weerstand van de omwonenden, maar we vertrouwen op de conclusies uit de vele onderzoeken en er is een vangnet, juridisch geborgd, wat voorkomt dat er overlast ontstaat.

Wat ook duidelijk geworden is tijdens de laatste commissievergadering is dat wij lijnrecht staan tegenover de PvdA in dit dossier. Enerzijds vanwege de 'wij weten het beter' houding als het gaat om het aanvaard woon- en leefklimaat. Alle onderzoeken, normen, regelgeving ten spijt, blijft de PvdA volharden dat het niet zo is. Daarmee zaait de PvdA twijfel en verdeeldheid en voedt het de angst en weerstand bij de omwonenden. Iedereen en dus ook de omwonenden moeten vertrouwen kunnen hebben in de overheid. En dat lukt niet als we in Nederland normen kennen voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat die voor iedereen gelden, behalve voor de PvdA van Reusel-De Mierden zo lijkt het.

Anderzijds is duidelijk geworden dat de VVD en de PvdA lijnrecht tegenover elkaar staan als het gaat om het zogenoemde Bibob-vraagstuk zoals dat door de PvdA is aangehaald tijdens de commissievergadering. Niet vanwege nut of noodzaak van een Bibob-toets, dat staat buiten kijf. Maar wij moeten een standpunt innemen of het afwijken van het bestemmingsplan voor het windpark gerechtvaardigd is ja of nee, niet meer en niet minder. De keuze van de PvdA om dit te doen, zonder dat degene die het betreft zich kan verdedigen, ogenschijnlijk alleen voor eigen politiek gewin, want een ruimtelijke relevantie en/of direct verband met het raadsvoorstel is er niet, kunnen wij niet anders noemen dan een politiek spelletje. Het was beter geweest als de PvdA het Bibob-vraagstuk buiten de politieke arena aan de orde had gesteld.
Het dossier AGRO-Windpark

Joris van Gompel
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-20627722
Stuur me een mail