ONZE AMBITIES VOOR 2020
Reusel-De Mierden, 18 december 2019

Tijdens de begrotingsvergadering van november jl. hebben we als gemeenteraad een belangrijk statement afgegeven. Namelijk dat we niet ten koste van alles willen meegaan in het Sociaal Domein. Niet om mensen de noodzakelijke zorg te ontzeggen maar om duidelijk te maken dat er grenzen zijn aan hetgeen betamelijk is als het gaat om de lasten van het Sociaal Domein.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de Provincie niet meegaat in een taakstelling voor de gemeente. Een onderbouwing van de bezuiniging kost tijd om uit te werken. Deze tijd hebben we niet meer voor de begroting 2020. Daarom hebben we in de laatste vergadering van dit jaar besloten dat we de bezuiniging niet doorvoeren maar de opdracht voor de gemeente doorschuiven naar de begroting 2021.

Maar dit betekent helaas ook dat de verhoging van de OZB in 2020 toch 10% wordt in plaats van de 5% die we voor ogen hadden. Het was een keuze geweest om dit niet te doen maar dan was de begroting 2020 negatief, hetgeen tot gevolg heeft dat andere belangrijke zaken noodgedwongen niet kunnen worden opgepakt.

En dat is iets wat we niet willen. De VVD vindt het belangrijk dat we blijven investeren, voor de gemeente Reusel-De Mierden en haar inwoners. We hebben de komende jaren nog veel ambities die waargemaakt moeten worden. Niet alleen een nieuwe Kei en het Centrumplan in Reusel, maar wij denken dan vooral ook aan de verkeersveiligheid in de kleine kernen en het fietspad aan de Sleutelstraat/het Weijereind in Reusel. Belangrijke zaken die niet gedwarsboomd mogen worden omdat er geen geld is.

Aan ambities geen gebrek en als we zorgen dat de extra belastingcenten goed besteed worden, heeft iedereen in onze gemeente er baat bij.

Tot slot wensen de voltallige VVD-fractie en de VVD-wethouder u

PRETTIGE FEESTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 2020