UIT DE EXTRA COMMISSIEVERGADERING RUIMTE:
Reusel-De Mierden, 28 oktober 2019

Inmiddels zijn we bijna twee jaar verder na de motie van 19 december 2017 en eindelijk komt de gemeenteraad voor het eerst formeel aan zet in het dossier van windpark Agro-Wind. Nu komt het moment voor de politiek om kleur te bekennen. We kunnen onze kaarten nog tot 12 november tegen de borst houden maar als VVD hebben we ervoor gekozen om vanavond kenbaar te maken wat we vinden van windpark Agro-Wind. Uiteraard vindt de besluitvorming in de verschillende fases later plaats en kan er dus nog van alles gebeuren, maar we vinden dat alle betrokkenen het recht hebben om te weten hoe wij in de wedstrijd zitten. In deze eerste termijn gaan we in op het proces en de inhoud. In de tweede termijn zullen we onze belangenafweging maken.

Als het gaat om het proces zoals het gelopen is dan ervaart iedereen dat vanuit zijn eigen perspectief. Daarbij is de innerlijke overtuiging van initiatiefnemers en omwonenden bijna per definitie tegenstrijdig. Wij kunnen dat niet wegnemen en wij zijn ook geen rechter om te zeggen wie gelijk heeft, maar wij moeten als gemeenteraad wel een belangenafweging maken en daarbij bewaken dat ieders belang en inbreng wordt meegenomen en -gewogen.

Met de motie van 19 december 2017 heeft de gemeenteraad aangegeven opnieuw open te staan voor windenergie in onze gemeente. De motie is aangenomen naar aanleiding van het principeverzoek voor 8 windmolens. Door de advocaat van de omwonenden is afgelopen donderdag terecht opgemerkt dat er gekozen is voor scenario B. Maar de gemeenteraad heeft daarbij ook het verzoek aan het college gedaan om actief in te zetten op onderzoek naar diverse uitvoeringsscenario's.

Dat staat onder letter h in de motie. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 3 maart 2018 is onder alternatief 2b het voorliggende plan beschreven. Zonder uitgebreide kennis te hebben van het Verdrag van Århus menen wij dat de gemeenteraad zelf heeft gevraagd naar uitvoeringsalternatieven en dat het plan van 11 windturbines daar in een vroegtijdig stadium, namelijk maart 2018, al een onderdeel van was. VHTAC heeft dus naar onze mening in rechte mogen kiezen voor de variant met 11 windturbines. Dit is echter iets anders dan de vraag of VHTAC de juiste keuze heeft gemaakt. Dat zal blijken na het tellen van de stemmen in de gemeenteraad.

Voor het overige kunnen wij ten aanzien van het proces en de communicatie alleen maar constateren dat initiatief-nemers en omwonenden naast elkaar hebben gepraat en niet met elkaar. De gemeente en andere betrokkenen hebben getracht hier verandering in te brengen maar duidelijk is dat geen van de partijen echt ontvankelijk was voor dat wat de andere partij heeft gezegd. Dat kunnen we niet meer veranderen en is op dit moment voor ons ook minder van belang omdat dit ligt in het verleden en wij nu moeten gaan beslissen over de toekomst. De aanvraag is er en we zullen moeten beslissen op de feiten en uitgangspunten die er liggen en daarbij proberen primair op rationele gronden tot een belangenafweging komen.

Voor wat betreft de inhoud staat in het raadsvoorstel dat de aanvraag is getoetst aan relevante wet- en regelgeving en daaraan voldoet, en dat het project rijp is voor besluitvorming. Graag ontvangen wij van het college nog een reactie op de brief van de Provincie van 25 september 2019 waarin aandacht wordt gevraagd voor de borging van de tijdelijkheid en de zekerheid dat de locatie wordt hersteld, inclusief de financiële zekerheid hiervoor. Eerder hebben wij hierover in beslotenheid gesproken maar we zijn benieuwd of het college hierover nu nog iets kan of wil zeggen.

Voor het overige zijn er uiteindelijk inhoudelijk dus geen bezwaren tegen het plan. Het lijkt om zo maar te zeggen, dat het tot heden volgens de regels der kunst is gelopen. De advocaat van de omwonenden liet afgelopen donderdag doorschemeren nog wat achter de hand te houden, maar mocht dat zo zijn -- en dat hebben we donderdag ook gezegd - dan zou dat een gemiste kans zijn om nu niet in te brengen. Belangrijk is een deugdelijke procedure zowel op inhoud als proces. Daarom is elke inbreng in deze gewenst.

Als VVD gaan we er vanuit dat het project inderdaad voldoet aan wet- en regelgeving en rijp is voor besluitvorming. In de tweede termijn komen wij terug op onze belangenafweging.

In tweede termijn:

Zoals aangegeven in de eerste termijn, nemen wij u in de tweede termijn mee in de belangenafweging welke wij als VVD hebben gemaakt. Een afweging tussen algemeen belang en individueel belang. Als het gaat om het algemeen belang lijkt dit relatief makkelijk: met het klimaatverdrag van Parijs, het klimaatakkoord in Nederland, de Regionale Energiestrategie en onze eigen klimaatvisie is de nut en noodzaak van alternatieve energieopwekking meer dan voldoende onderbouwd. Toch knaagt de twijfel als het gaat om het nut en noodzaak van windenergie.

Als eerste omdat de Kempen een zogenoemd windarmgebied is. Maar of het veel of weinig waait, zegt in beginsel alleen iets over het rendement van het windpark en dat is het risico voor de initiatiefnemer. Toch komt het terug in het project als het gaat om de keuze voor de hoogte van de windmolens. Hoge bomen vangen veel wind en dat geldt blijkbaar ook voor windmolens.

Als tweede een aantasting van het karakteristieke landschap van de Kempen. Afgezien van het feit dat iets wat mooi of lelijk is, vooral een persoonlijke voorkeur is, is dit een legitiem argument tegen windmolens. Ze bepalen het beeld op grote afstand en zijn altijd aanwezig. Overdag in vol ornaat en 's nachts met een rood signaallicht.

Als derde de mogelijkheid voor andere alternatieve energieopwekking en de voortschrijdende kennis en techniek. Met het windpark Agro-Wind leggen we ons vast voor de komende 25 jaar en wie weet wat de toekomst ons nog brengt als het gaat om alternatieve energieopwekking. Dit klopt, maar we hebben vandaag een initiatief te beoordelen zoals dat het er ligt en met de kennis en wetenschap van nu. Ook hier geldt dat het risico primair voor initiatiefnemer is.

De VVD is mede vanwege het voorgaande geen fervente voorstander van windenergie, maar wij zijn ook geen Don Quischot en het realisme wint het in deze van het idealisme. Wij accepteren windenergie dus als een.-- in ieder geval tijdelijke -- deeloplossing en invulling van de energietransitie.

Als het gaat om het individueel belang van mens en dier in de omgeving respecteren wij de inbreng en zienswijzen van iedereen. Iedere betrokkene heeft, weliswaar verschillend geformuleerd, dezelfde boodschap: wij, en dan bedoel ik mens en dier, ervaren last en vrezen overlast. En daarom willen wij het niet. Maar het onderscheid tussen last en overlast maakt het verschil in deze.

Het risico van overlast is legitiem als vrees. Maar het zou niet nodig moeten zijn om dit te vrezen en het in te brengen als zienswijze. Een zorgvuldige overheid beschermt namelijk haar burgers en stelt regels op om overlast en mogelijke schade voor de omgeving te voorkomen. Dit vertrouwen zou er moeten zijn bij de omwonenden. Of dat zo is, betwijfelen we, maar dat kunnen we helaas niet veranderen. Wij nemen in ieder geval wél als uitgangspunt dat de wet- en regelgeving is gemaakt om overlast te voorkomen.

De belangenafweging gaat dus niet om overlast ja of nee. Maar het gaat ook niet om de vraag of er wel of geen hinder van het windpark is. Enige last of hinder is er namelijk altijd. De belangenafweging is de zoektocht naar het antwoord op de vraag: blijft de last voor de omwonenden binnen de perken en is deze last of hinder te rechtvaardigen ten opzichte van het algemeen belang dat gediend wordt met het windpark? Dat is de keuze die voor ons ligt. Mooier of beter kunnen wij het niet maken.

Als VVD komen we na deze belangenafweging tot de conclusie dat het algemeen belang prevaleert boven het individueel belang van de omwonenden. Op basis van onze klimaatvisie, de opdracht vanuit het klimaatakkoord, de Regionale energiestrategie en vanuit de overtuiging dat een zorgvuldige overheid waakt voor overlast, is het windpark een project waarvan de voordelen voor de gemeenschap groter zijn dan de nadelen voor de omwonenden. Een belangrijke overweging daarbij is dat er middels de participatie van de direct omwonenden en het omgevingsfonds voor andere omwonenden en de overige inwoners van onze gemeente, jaarlijks een substantieel bedrag beschikbaar komt voor de verbetering van het woon- en leefklimaat. Daarmee is niet alleen het algemeen belang gediend met dit project maar komt ook een deel van het economisch voordeel ten gunste van alle inwoners van onze gemeente.

Tot slot maken wij als VVD-fractie nog drietal opmerkingen:

1. Onze conclusie is gebaseerd op de informatie zoals we deze nu hebben. Bij elke volgende stap in het proces zal
    opnieuw beoordeeld worden, waar we staan. Logischerwijs met het huidige standpunt als startpunt maar aangevuld
    met eventueel nieuwe informatie op dat moment.
2. Het is in deze fase weinig zinvol is om over alternatieven zoals een project met minder en/of lagere windmolens lang
    na te denken of te discussiëren. Initiatiefnemer heeft in onze optiek in rechte kunnen kiezen voor de voorliggende
    variant en dan is het voor de gemeente een kwestie van ja of nee te zeggen op het raadsvoorstel.
3. Het is van belang dat uit de brief van 25 september 2019 blijkt dat de Provincie het initiatief steunt. Eerder is al
    gezegd dat de gemeente door de Provincie kan worden overruled indien de gemeenteraad besluit om geen
    medewerking te verlenen aan het windpark. Mocht dat gebeuren dan wordt, zo hebben we begrepen, het
    omgevingsfonds niet opgericht maar komt er wel een windpark.

Kortom: het is dus belangrijk dat we niet te lichtvaardig omgaan met de besluitvorming. Daarvoor zijn de belangen voor iedereen te groot.
WINDPARK AGRO-WIND

Joris van Gompel
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-20627722
Stuur me een mail