RAADSVOORSTEL VEERKRACHTIG BESTUUR
Reusel-De Mierden, 7 februari 2017

Allereerst willen wij onze inwoners hartelijk bedanken voor hun fantastische medewerking aan de bijeenkomst van de conferentie op 17 januari, de inwonersavond op 25 januari en de uitgezette inwonerspeiling op 21 januari.
De uitkomsten zijn kristal helder en de antwoorden op de open vragen, met de toelichting daarop, doen ogen openen. Daar zal door de huidige gemeente Reusel-De Mierden - ook in de tussentijd - nog hard aan gewerkt moeten worden. Beste inwoners: we luisteren naar u en VVD Reusel-De Mierden gaat voor een stevige aanpak.


Naar onze mening wil - conform de tekst in het raadsvoorstel - meer dan 90% een professionele gemeente, meer dan 70% een ambtelijke fusie en meer dan 50% een bestuurlijke fusie. Om deze overduidelijke conclusie kun je als gemeenteraad niet heen.

En natuurlijk, er blijven zorg- en aandachtspunten. Zoals gezegd, zijn deze benoemd en becommentarieerd in de open vragen en de antwoorden daarop door de deelnemers. In het hele vervolgtraject kan dit als een afstreeplijst worden meegenomen. Sommige zaken hebben alleen uitleg nodig, andere kunnen direct worden aangepakt, evenals het hele scala wat daar tussenin zit.

Wat ons frappeert is het positivisme bij de inwoners over de bestuurlijke toekomst van Reusel-De Mierden in een groter geheel. Vaak zijn onze inwoners verder dan de huidige bestuurders zelf en zien veel praktische mogelijkheden. Ook de ambtenaren hebben in een enquête aangegeven dat de betere oplossing een bestuurlijke fusie is.

Een aantal zaken willen we graag benoemen omdat dit de bewoners bezig houdt:

1. Gemeentebestuur dichtbij en benaderbaar. Je ziet raadsleden erg weinig. Dicht bij de bewoners is gewenst, maar
    ook enige afstand en overwicht.
2. Twijfel aan de capaciteit en kwaliteit van het ambtenarenkorps.
3. Besturen is complex geworden. Moet overgelaten worden aan professionals. Ziet de VVD te weinig terug in
    wethouders en gemeenteraadsleden.
4. Onbekendheid met de gevolgen van een herindeling.

Naast een hele hoop praktische zaken speelt de emotie. Toch overheerst o.i. de praktische kant. De inwoners willen vooral professionaliteit, kwaliteit en een uitstekende dienstverlening (2 en 3). Waarbij aan de dienstverlening ook in de eigen kern wordt voorzien. Aan ons allen de taak daaraan invulling te geven en te zorgen dat dit verankerd wordt in de heringedeelde gemeente. En voor wat betreft punt 4 geldt: uitleggen, erbij houden en vooral goed communiceren!

Aan de 'emotie' mogen we zeker niet voorbij lopen. We zullen er voor moeten zorgen dat de burger het vertrouwen heeft dat de burgemeester, raadsleden en ambtenaren 'dichtbij' blijven. Dat hoeft niet een fysieke nabijheid te zijn, maar wel de praktijk dat er snel een rechtstreeks contact gelegd kan worden. De dagelijkse routine moet zijn dat zaken professioneel afgehandeld worden, waardoor er maar een beperkt aantal van die contacten hoeft te zijn. Een duidelijk aandachtspunt voor de toekomstige bestuurders en ambtenaren om dat goed uit te werken.

VVD Reusel-De Mierden is er van overtuigd, en gesterkt door de uitkomsten van de bijeenkomsten en onderzoeken, dat herindeling noodzakelijk en wenselijk is. In de huidige tijd bestaan in ons land nog maar weinig (fysieke) grenzen en overstijgen de belangen van een gemeente en haar inwoners het eigen dorp en regio. Belangrijk is verder een adequate dienstverlening op een kwalitatief hoog niveau. Daarbij de 'emotie' niet uit het oog verliezend om de inwoners, in dat grotere geheel, toch het gevoel te laten hebben van een “menselijke maat” en daarbij behorende omgangsvormen.

Het is wat de VVD betreft een historisch moment voor de gemeente Reusel-De Mierden. We nemen vol vertrouwen de afslag richting een bestuurlijke fusie en daarmee naar de toekomst van Reusel-De Mierden in een groter geheel. De VVD-fractie heeft een amendement ingediend en de andere fracties gevraagd, dit mede te ondertekenen. Graag willen we het gesprek aangaan met onze collega’s.

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail