REACTIE OP DE INFORMATIENOTA CAPACITEITS-
Reusel-De Mierden, 7 februari 2017

In de informatienota betreffende de capaciteitsproblematiek RO kunnen we heel wat geschiedenis en aanleidingen lezen. Deze langlopende ernstige problematiek is door B&W, in algemene zin, in het presidium van 7 december 2016 gedeeld.
Daarin heeft het college de opdracht gekregen de situatie op te lossen en beloofde het om uiterlijk in de raadsvergadering van maart 2017 met een weloverwogen raadsvoorstel te komen. Daarnaast benoemt het college de stand van zaken.


Daarmee lijkt het alsof deze situatie iets is wat uit heldere hemel komt vallen, hoewel het college in de informatienota suggereert alsof het daar al langere tijd mee bezig is. Dat kunnen wij niet rijmen. Wij hebben in de loop van de tijd vele malen gevraagd of er personele bezettingsproblemen waren, omdat wij van buitenaf al konden constateren dat het spaak liep op RO.

De VVD-fractie wil het aantal keren dat wij het hebben aangekaart tot drie voorbeelden beperken:

1. Onze ingetrokken motie op 24 mei 2016: "Analyse en actieplan personele- en organisatiekosten". Deze hebben
    wij toen ingetrokken omdat de burgemeester toezegde dat het college een analyse en vervolgstappen op hoofdlijnen
    zou geven, uiteraard geanonimiseerd, en daarbij ook het vraagpunt van het incidentele en structurele karakter.
2. Onze opmerkingen t.a.v. de Meirweg in de raadsvergadering van 18 oktober 2016.
3. De punten aangedragen in de begrotingsvergadering, t.w. pagina 8, punt 2 / pagina 9 / pagina 13, punt 23.
    Achterstand RO: hierop komt het college, zoals toegezegd in de vorige vergadering, zo spoedig mogelijk terug.
    Pagina 14: hierin uiten wij onze bezorgdheid betreffende het personeelsverloop. Daar wordt aangegeven dat e.e.a.
    noopt tot planmatig werken.

Tja, deze drie zaken spreken tegen wat de wethouder in zijn informatienota aangeeft: begin 2016 is aangevangen met de verdere doorontwikkeling en toekomstbestendig maken van het team RO in de vorm van een soort 'drie-traps-raket'. Wij vragen ons dus af:

1. Wanneer heeft Wethouder Van de Ven (als individueel lid van B&W) het college op de hoogte gebracht van de
    deplorabele toestand op RO (t.a.v. afwikkeling van zaken en personele problematiek) en de aanpak van de
    problemen?
2. Als het college op de hoogte gebracht is, waarom heeft de burgemeester op 24 mei 2016 de gemeenteraad niet
    onmiddellijk op de hoogte gebracht van hetgeen wethouder Van de Ven in de informatienota schrijft? Heeft de
    wethouder verzuimt het college én de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de stand van zaken? Of, zoals
    ze dat zeggen, "onjuist en onvolledig ingelicht"?
3. Één van de taken van een wethouder is om strategisch te denken en in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen.
    Daarbij hoort, vooraf, het ontwikkelen van een visie en plan van aanpak. Samen met de directeur van de organisatie
    en B&W. Waarom heeft dit wethouder Van de Ven dit nagelaten? Achteraf constateren is onvoldoende.
4. Beseft B&W en de verantwoordelijk wethouder wel wat voor belangen hier spelen: financiële consequenties voor
    initiatiefnemers (van geringe bedragen tot vele miljoenen Euro ‘s), gevolgen voor werkgelegenheid, duurzaamheid,
    diervriendelijkheid en het milieu. Hoe komt dat besef tot uitdrukking in uw handelen?
5. In de beantwoording geeft het college de aantallen dossiers die er liggen te wachten op verdere behandeling. Echter
    de tijdsbestekken, prioriteiten en juridische consequenties ontbreken. Vooral deze laatste kunnen de gemeente
    Reusel-De Mierden handenvol geld gaan kosten aan schadeclaims die betaald moeten worden. Wanneer kunnen
    we e.e.a. tegemoetzien?
6. Waarom komt u als B&W, en met name de verantwoordelijk wethouder, uw beloften niet na? Zoals oorspronkelijk
    toegezegd een doorwrocht raadsvoorstel in maart 2017 i.p.v. april.

Tenslotte vragen wij ons af of - de direct verantwoordelijke - wethouder Van de Ven volledig overziet waarmee hij bezig was en is. Wat vind het college er nu zelf van?
PROBLEMATIEK RO

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail