TJA, GEEN GONG
Reusel-De Mierden, 25 oktober 2016

"Gered door de gong", schreven we vorig jaar bij de bestudering van de begroting. Te elfder uren had de gemeente nog een fikse extra uitkering van ruim € 700.000 uit het gemeentefonds ontvangen en kon daarmee net een positief resultaat laten zien. We hadden weinig vertrouwen in - wat we noemen - adequaat financieel beheer en vonden de begroting beleidsarm.

Nu we een jaartje verder zijn, blijkt er weinig veranderd. Een aanscherping van de regels in de Gemeentewet (de zogenaamde BBV-regels) maken het niet meer mogelijk om zelf je eigen rentepercentage vast te stellen (was 4%) en zodoende rentewinst te maken. Alleen daadwerkelijk betaalde rente, mag worden doorberekend. Hiermee wordt eindelijk tegemoet gekomen aan een lang gekoesterde wens van VVD Reusel-De Mierden.

En wat blijkt? Het komend jaar mist de gemeente daardoor zoveel opbrengsten, dat we even flink in het verlies schieten. Terwijl die wijziging toch al een tijdje geleden bekend was, had het College die "gong" niet op tijd gehoord. En daar zit hem de crux: het anticiperend financieel vermogen van dit College is onvoldoende.

Visie en daadkracht, o.a. op het gebied van financiën, verwachten wij dus van het college. Want het zijn uw (belasting)centen waarmee de gemeente haar taken verricht en zij moet er mee omgaan zoals een goed huisvader/moeder betaamd. Het is te eenvoudig om de OZB trendmatig te verhogen of een brief te schrijven aan het ministerie en te klagen dat je het er niet mee eens bent dat de gemeente 'minder meer' geld krijgt.

Overigens is de begroting alleen sluitend en toekomstbestendig maken géén doel op zich, voor VVD Reusel-De Mierden. Het gaat er om alleen basistaken uit te voeren (zo weinig mogelijk overheid) en de burger, in het kader van burgerparticipatie, de vrijheid én mogelijkheden te bieden om projecten zelf ter hand te nemen. Daarbij uitgaande van de gedachte hoe initiatieven wél gerealiseerd kunnen worden!

Belangrijk is nu om te analyseren of de gemeente het gemeenschapsgeld aan de juist zaken uitgeeft én of er niet teveel (of te weinig) aan besteed wordt. Die analyse wordt niet genoeg gemaakt en kansen worden gemist. VVD Reusel-De Mierden heeft daar steeds aandacht voor gevraagd en blijft zich beijveren om het roer om te krijgen.

Dat roer moet ook om t.a.v. de samenwerking in de Kempen. Dat wil maar niet goed van de grond komen, ondanks het initiatief van de gemeenteraden zelf, in de vorm van een Kempencommissie. Die commissie heeft de colleges van B&W vier bestuursopdrachten gegeven, t.w.: Afval, Verbonden partijen, Vrijetijdseconomie en Duurzaamheid-Milieu-Klimaatbeleid. En naar onze mening pakken die vier colleges dat ruim onvoldoende op.

De voordelen van samenwerken/ambtelijke fusie zijn groot:

• de expertise van ambtenaren kan omhoog,
• kostenvoordelen,
• verhogen van dienstbaarheid,
• een meer klantvriendelijke gemeente, enz.

Maar dan moet je wel doorpakken en dient een Kempencommissie geen tandeloze tijger te zijn. Dat is helaas nog teveel het geval. VVD Reusel-De Mierden blijft, met de andere VVD-fracties in de Kempengemeenten, hard voor u werken aan een serieus en bestendig samenwerkingsverband om de voordelen, vooral voor u, binnen te halen.

Toine Hendrikx
Fractievoorzitter VVD Reusel-De Mierden
Tel.: 06-39020266
Stuur me een mail